شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در شرکت پست ایران است/ درآمدزایی اولویت مهم شرکت پست باشد

شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در شرکت پست ایران است/ درآمدزایی اولویت مهم شرکت پست باشد
عضو هیأت مدیره شرکت پست ایران گفت: شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در شرکت پست ایران است.

شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در شرکت پست ایران است/ درآمدزایی اولویت مهم شرکت پست باشد

عضو هیأت مدیره شرکت پست ایران گفت: شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در شرکت پست ایران است.
شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در شرکت پست ایران است/ درآمدزایی اولویت مهم شرکت پست باشد

View more posts from this author