شاگردان گل‌محمدی سربلند بودند

شاگردان گل‌محمدی سربلند بودند
تیم تراکتورسازی تبریز با وجود ارائه بازی خوب برابر مهمان خود تن به شکست داد.

شاگردان گل‌محمدی سربلند بودند

تیم تراکتورسازی تبریز با وجود ارائه بازی خوب برابر مهمان خود تن به شکست داد.
شاگردان گل‌محمدی سربلند بودند

View more posts from this author