شاگردان بناکار همچنان روی نوار برد/ سومین برد متوالی شهرداری تبریز در 3 ست

شاگردان بناکار همچنان روی نوار برد/ سومین برد متوالی شهرداری تبریز در 3 ست
تیم شهرداری تبریز از هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مقابل میزبانش ساری 21 به برتری رسید و سومین برد متوالی خود را جشن گرفت.

شاگردان بناکار همچنان روی نوار برد/ سومین برد متوالی شهرداری تبریز در 3 ست

تیم شهرداری تبریز از هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مقابل میزبانش ساری 21 به برتری رسید و سومین برد متوالی خود را جشن گرفت.
شاگردان بناکار همچنان روی نوار برد/ سومین برد متوالی شهرداری تبریز در 3 ست

View more posts from this author