شاهرود؛ میزبان بازی‌های تیم نسل طلایی در دور دوم لیگ

شاهرود؛ میزبان بازی‌های تیم نسل طلایی در دور دوم لیگ
دبیر هیأت بسکتبال شهرستان شاهرود با بیان اینکه شاهرود میزبان بازی‌های تیم نسل طلایی در دور دوم لیگ دسته دو بسکتبال کشور است، گفت: این رقابت‌ها از چهارم بهمن‌ماه در شاهرود برگزار می‌شود.

شاهرود؛ میزبان بازی‌های تیم نسل طلایی در دور دوم لیگ

دبیر هیأت بسکتبال شهرستان شاهرود با بیان اینکه شاهرود میزبان بازی‌های تیم نسل طلایی در دور دوم لیگ دسته دو بسکتبال کشور است، گفت: این رقابت‌ها از چهارم بهمن‌ماه در شاهرود برگزار می‌شود.
شاهرود؛ میزبان بازی‌های تیم نسل طلایی در دور دوم لیگ

View more posts from this author