شاهد چالش‌ مدیریتی در کشور هستیم

شاهد چالش‌ مدیریتی در کشور هستیم
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: شاهد برخی چالش‌های مدیریتی در کشور هستیم که نمایندگان مجلس سعی دارند در حوزه وظیفه نظارتی این چالش‌ها را از میان بردارند.

شاهد چالش‌ مدیریتی در کشور هستیم

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: شاهد برخی چالش‌های مدیریتی در کشور هستیم که نمایندگان مجلس سعی دارند در حوزه وظیفه نظارتی این چالش‌ها را از میان بردارند.
شاهد چالش‌ مدیریتی در کشور هستیم

View more posts from this author