شالیزارهای شمال کشور به کشت تنباکو روی آورده‌اند/ سالانه 30 هزار میلیارد ریال هزینه داروهای سرطانی می‌شود

شالیزارهای شمال کشور به کشت تنباکو روی آورده‌اند/ سالانه 30 هزار میلیارد ریال هزینه داروهای سرطانی می‌شود
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: در شمال کشور، شالیزارها تعطیل شده و در آنها اقدام به کشت تنباکو می‌شود.

شالیزارهای شمال کشور به کشت تنباکو روی آورده‌اند/ سالانه 30 هزار میلیارد ریال هزینه داروهای سرطانی می‌شود

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: در شمال کشور، شالیزارها تعطیل شده و در آنها اقدام به کشت تنباکو می‌شود.
شالیزارهای شمال کشور به کشت تنباکو روی آورده‌اند/ سالانه 30 هزار میلیارد ریال هزینه داروهای سرطانی می‌شود

View more posts from this author