شادی وصف‌ناپذیر در کمک به همنوع / دعای که یک هفته بعد مستجاب شد

شادی وصف‌ناپذیر در کمک به همنوع / دعای که یک هفته بعد مستجاب شد
شادی تمامی لحظاتی که به فکر مساعدت به دیگران هستیم بسیار وصف‌ناپذیر است و اگر بدانیم که کمک به سایر افراد جامعه چه لذتی دارد هیچ‌گاه خود را از این لذت محروم نمی‌کنیم.

شادی وصف‌ناپذیر در کمک به همنوع / دعای که یک هفته بعد مستجاب شد

شادی تمامی لحظاتی که به فکر مساعدت به دیگران هستیم بسیار وصف‌ناپذیر است و اگر بدانیم که کمک به سایر افراد جامعه چه لذتی دارد هیچ‌گاه خود را از این لذت محروم نمی‌کنیم.
شادی وصف‌ناپذیر در کمک به همنوع / دعای که یک هفته بعد مستجاب شد

خرید vpn نکست

عکس های جدید

View more posts from this author