شاخص مصرف آب روستایی اردبیل باید 5 درصد کاهش پیدا کند

شاخص مصرف آب روستایی اردبیل باید 5 درصد کاهش پیدا کند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل گفت: در استان اردبیل شاخص مصرف آب در مناطق روستایی باید پنج درصد کاهش پیدا کند تا شاهد رسیدن این سرانه به 22.5 متر مکعب باشیم.

شاخص مصرف آب روستایی اردبیل باید 5 درصد کاهش پیدا کند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل گفت: در استان اردبیل شاخص مصرف آب در مناطق روستایی باید پنج درصد کاهش پیدا کند تا شاهد رسیدن این سرانه به 22.5 متر مکعب باشیم.
شاخص مصرف آب روستایی اردبیل باید 5 درصد کاهش پیدا کند

خبر فرهنگیان

View more posts from this author