شاخص آلودگی‌هوا در اهواز روی عدد 500 متوقف شده است

شاخص آلودگی‌هوا در اهواز روی عدد 500 متوقف شده است
شاخص آلودگی‌هوا در اهواز در ساعت 11 صبح امروز به 500 رسید و کماکان در وضعیت خطرناک قرار دارد.

شاخص آلودگی‌هوا در اهواز روی عدد 500 متوقف شده است

شاخص آلودگی‌هوا در اهواز در ساعت 11 صبح امروز به 500 رسید و کماکان در وضعیت خطرناک قرار دارد.
شاخص آلودگی‌هوا در اهواز روی عدد 500 متوقف شده است

View more posts from this author