سیماک 28 دستگاه مرتبط با ملک را یکپارچه می‌کند

سیماک 28 دستگاه مرتبط با ملک را یکپارچه می‌کند
مدیرعامل شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه جهت‌گیری پست دنیا به سمت کالا و اسناد می‌رود، گفت: طرح سیماک 28 دستگاه مرتبط را یکپارچه می‌کند.

سیماک 28 دستگاه مرتبط با ملک را یکپارچه می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه جهت‌گیری پست دنیا به سمت کالا و اسناد می‌رود، گفت: طرح سیماک 28 دستگاه مرتبط را یکپارچه می‌کند.
سیماک 28 دستگاه مرتبط با ملک را یکپارچه می‌کند

View more posts from this author