سیل شمیرانات 6 نفر را در کوه گرفتار کرد/ محور زردبند به لواسانات بازگشایی شد

سیل شمیرانات 6 نفر را در کوه گرفتار کرد/ محور زردبند به لواسانات بازگشایی شد
وقوع سیل در شمیرانات مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است، به طوری که 6 نفر در کوه گرفتار شده‌اند و جاده رودبار ـ قصران نیز مسدود شده است.

سیل شمیرانات 6 نفر را در کوه گرفتار کرد/ محور زردبند به لواسانات بازگشایی شد

وقوع سیل در شمیرانات مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است، به طوری که 6 نفر در کوه گرفتار شده‌اند و جاده رودبار ـ قصران نیز مسدود شده است.
سیل شمیرانات 6 نفر را در کوه گرفتار کرد/ محور زردبند به لواسانات بازگشایی شد

View more posts from this author