سیل بیش از 30 میلیارد ریال به محورهای شمیرانات خسارت زد

سیل بیش از 30 میلیارد ریال به محورهای شمیرانات خسارت زد
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شمیرانات گفت: سیل اخیر بیش از 30 میلیارد ریال به محورهای اصلی و روستایی این شهرستان خسارت زد.

سیل بیش از 30 میلیارد ریال به محورهای شمیرانات خسارت زد

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شمیرانات گفت: سیل اخیر بیش از 30 میلیارد ریال به محورهای اصلی و روستایی این شهرستان خسارت زد.
سیل بیش از 30 میلیارد ریال به محورهای شمیرانات خسارت زد

View more posts from this author