سیستم بانکی کشور اشکالات زیادی دارد/ هزینه‌کرد وام در مسیر غیر، حرام است

سیستم بانکی کشور اشکالات زیادی دارد/ هزینه‌کرد وام در مسیر غیر، حرام است
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه سیستم بانکی کشورمان اشکالات زیادی دارد، گفت: نباید افراد وام‌هایی را به بهانه‌های مختلف بگیرند، ولی این وام‌ها را در مسیر خودش هزینه نکنند، این کار گناه دارد و حرام است.

سیستم بانکی کشور اشکالات زیادی دارد/ هزینه‌کرد وام در مسیر غیر، حرام است

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه سیستم بانکی کشورمان اشکالات زیادی دارد، گفت: نباید افراد وام‌هایی را به بهانه‌های مختلف بگیرند، ولی این وام‌ها را در مسیر خودش هزینه نکنند، این کار گناه دارد و حرام است.
سیستم بانکی کشور اشکالات زیادی دارد/ هزینه‌کرد وام در مسیر غیر، حرام است

View more posts from this author