سیستان و بلوچستان استان معین دوم منطقه 6 تهران

سیستان و بلوچستان استان معین دوم منطقه 6 تهران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان معین دوم منطقه 6 تهران انتخاب شده است.

سیستان و بلوچستان استان معین دوم منطقه 6 تهران

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان معین دوم منطقه 6 تهران انتخاب شده است.
سیستان و بلوچستان استان معین دوم منطقه 6 تهران

View more posts from this author