سیاسیون گروه‌بازی را کنار بگذارند/ مردم به خدمتگزار نیاز دارند

سیاسیون گروه‌بازی را کنار بگذارند/ مردم به خدمتگزار نیاز دارند
فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: در مقطع کنونی لازم است سیاسیون گروه‌بازی را کنار بگذارند و تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند.

سیاسیون گروه‌بازی را کنار بگذارند/ مردم به خدمتگزار نیاز دارند

فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: در مقطع کنونی لازم است سیاسیون گروه‌بازی را کنار بگذارند و تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند.
سیاسیون گروه‌بازی را کنار بگذارند/ مردم به خدمتگزار نیاز دارند

View more posts from this author