سیاست قطعی جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت و تقویت جوامع اسلامی است/ وحدت، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امت اسلامی

سیاست قطعی جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت و تقویت جوامع اسلامی است/ وحدت، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امت اسلامی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وحدت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و تنها راه امت اسلامی است، آن هم در زمانی که غربی‌ها، متفکرین غربی و مستشرقین به دنبال تفرقه و ضدیت با اسلام هستند.

سیاست قطعی جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت و تقویت جوامع اسلامی است/ وحدت، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امت اسلامی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وحدت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و تنها راه امت اسلامی است، آن هم در زمانی که غربی‌ها، متفکرین غربی و مستشرقین به دنبال تفرقه و ضدیت با اسلام هستند.
سیاست قطعی جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت و تقویت جوامع اسلامی است/ وحدت، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امت اسلامی

View more posts from this author