سیاست‌ کشورهای غربی بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی است

سیاست‌ کشورهای غربی بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی است
معاون امور روابط بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه سیاست‌ کشورهای غربی است که می‌خواهند کشورهای اسلامی از علوم عقب بمانند تا ما به آنها وابسته شویم، گفت: این در حالی است که کشور ما در حال حاضر جزء معدود کشورهایی است که در مورد انرژی هسته‌ای حرفی برای گفتن دارد.

سیاست‌ کشورهای غربی بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی است

معاون امور روابط بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه سیاست‌ کشورهای غربی است که می‌خواهند کشورهای اسلامی از علوم عقب بمانند تا ما به آنها وابسته شویم، گفت: این در حالی است که کشور ما در حال حاضر جزء معدود کشورهایی است که در مورد انرژی هسته‌ای حرفی برای گفتن دارد.
سیاست‌ کشورهای غربی بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی است

View more posts from this author