سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مهدی‌شهر اجرایی شود

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مهدی‌شهر اجرایی شود
معاون فرماندار شهرستان مهدی‌شهر گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان مهدی‌شهر باید اجرایی شود.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مهدی‌شهر اجرایی شود

معاون فرماندار شهرستان مهدی‌شهر گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان مهدی‌شهر باید اجرایی شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مهدی‌شهر اجرایی شود

موزیک سرا

View more posts from this author