سیاست‌های اقتصادی متناسب با نیازهای کشور نیست

سیاست‌های اقتصادی متناسب با نیازهای کشور نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای ما کارآمد و متناسب با نیازهای منطقه و کشور نبوده است.

سیاست‌های اقتصادی متناسب با نیازهای کشور نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای ما کارآمد و متناسب با نیازهای منطقه و کشور نبوده است.
سیاست‌های اقتصادی متناسب با نیازهای کشور نیست

View more posts from this author