سپردن پول به مردم بدون وجود زیرساخت ایجاد شغل نمی‌کند/ پیشنهاد دیگری جایگزین افزایش قیمت بنزین خواهد شد

سپردن پول به مردم بدون وجود زیرساخت ایجاد شغل نمی‌کند/ پیشنهاد دیگری جایگزین افزایش قیمت بنزین خواهد شد
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهاد دیگری جایگزین افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه خواهد شد، گفت: سپردن پول به مردم بدون وجود زیرساخت ایجاد شغل نمی‌کند.

سپردن پول به مردم بدون وجود زیرساخت ایجاد شغل نمی‌کند/ پیشنهاد دیگری جایگزین افزایش قیمت بنزین خواهد شد

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهاد دیگری جایگزین افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه خواهد شد، گفت: سپردن پول به مردم بدون وجود زیرساخت ایجاد شغل نمی‌کند.
سپردن پول به مردم بدون وجود زیرساخت ایجاد شغل نمی‌کند/ پیشنهاد دیگری جایگزین افزایش قیمت بنزین خواهد شد

View more posts from this author