سپاه و ارتش نبودند، مردم زیر آوارها می‌ماندند/ دولت و بدنه اداری ناکارآمد است

سپاه و ارتش نبودند، مردم زیر آوارها می‌ماندند/ دولت و بدنه اداری ناکارآمد است
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سپاه و ارتش اگر نبودند، مردم زیر آوارها می‌ماندند، گفت: زلزله کرمانشاه ثابت کرد که دولت و بدنه اداری ناکارآمد است.

سپاه و ارتش نبودند، مردم زیر آوارها می‌ماندند/ دولت و بدنه اداری ناکارآمد است

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سپاه و ارتش اگر نبودند، مردم زیر آوارها می‌ماندند، گفت: زلزله کرمانشاه ثابت کرد که دولت و بدنه اداری ناکارآمد است.
سپاه و ارتش نبودند، مردم زیر آوارها می‌ماندند/ دولت و بدنه اداری ناکارآمد است

View more posts from this author