سپاه با تمام توان برای عبور سرپل ذهاب از بحران زلزله تلاش می‌کند

سپاه با تمام توان برای عبور سرپل ذهاب از بحران زلزله تلاش می‌کند
رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: سپاه با تمام توان برای عبور سرپل ذهاب از بحران زلزله تلاش می‌کند.

سپاه با تمام توان برای عبور سرپل ذهاب از بحران زلزله تلاش می‌کند

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: سپاه با تمام توان برای عبور سرپل ذهاب از بحران زلزله تلاش می‌کند.
سپاه با تمام توان برای عبور سرپل ذهاب از بحران زلزله تلاش می‌کند

View more posts from this author