سپاهان در زمین کازرون به دنبال برد است

سپاهان در زمین کازرون به دنبال برد است
تیم سپاهان که پس از باخت فنی به تیم نفت و گاز گچساران، با صدر فاصله پیدا کرد، برای بیشتر نشدن اختلاف با مدعیان، نیازمند برتری مقابل شهرداری کازرون است.

سپاهان در زمین کازرون به دنبال برد است

تیم سپاهان که پس از باخت فنی به تیم نفت و گاز گچساران، با صدر فاصله پیدا کرد، برای بیشتر نشدن اختلاف با مدعیان، نیازمند برتری مقابل شهرداری کازرون است.
سپاهان در زمین کازرون به دنبال برد است

View more posts from this author