سوء مدیریت پسماند سبب افزایش جمعیت سگ‌ها در خمین است / کشتن سگ‌ها با روش‌های نادرست

سوء مدیریت پسماند سبب افزایش جمعیت سگ‌ها در خمین است / کشتن سگ‌ها با روش‌های نادرست
رئیس موسسه آوای درنای خاکستری استان مرکزی گفت: سوء مدیریت پسماند سبب افزایش جمعیت سگ‌ها در خمین شده که در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

سوء مدیریت پسماند سبب افزایش جمعیت سگ‌ها در خمین است / کشتن سگ‌ها با روش‌های نادرست

رئیس موسسه آوای درنای خاکستری استان مرکزی گفت: سوء مدیریت پسماند سبب افزایش جمعیت سگ‌ها در خمین شده که در این زمینه باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
سوء مدیریت پسماند سبب افزایش جمعیت سگ‌ها در خمین است / کشتن سگ‌ها با روش‌های نادرست

خرم خبر

View more posts from this author