سهم 5 درصدی بخش کشاورزی ایران در بازار جهانی/ لزوم به‌کارگیری راهکارهای مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی

سهم 5 درصدی بخش کشاورزی ایران در بازار جهانی/ لزوم به‌کارگیری راهکارهای مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی
نماینده مرکز فائو در ایران با تأکید بر لزوم افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور، گفت: بخش کشاورزی ایران کمتر از 5 درصد بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.

سهم 5 درصدی بخش کشاورزی ایران در بازار جهانی/ لزوم به‌کارگیری راهکارهای مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی

نماینده مرکز فائو در ایران با تأکید بر لزوم افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور، گفت: بخش کشاورزی ایران کمتر از 5 درصد بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
سهم 5 درصدی بخش کشاورزی ایران در بازار جهانی/ لزوم به‌کارگیری راهکارهای مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی

View more posts from this author