سهم 2400 میلیارد ریالی سنندج از تسهیلات مشاغل فراگیر

سهم 2400 میلیارد ریالی سنندج از تسهیلات مشاغل فراگیر
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنندج گفت: سهم این شهرستان از تسهیلات مشاغل فراگیر 240 میلیارد تومان است که 119 میلیارد و 400 میلیون تومان از این مبلغ تاکنون ابلاغ شده است.

سهم 2400 میلیارد ریالی سنندج از تسهیلات مشاغل فراگیر

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنندج گفت: سهم این شهرستان از تسهیلات مشاغل فراگیر 240 میلیارد تومان است که 119 میلیارد و 400 میلیون تومان از این مبلغ تاکنون ابلاغ شده است.
سهم 2400 میلیارد ریالی سنندج از تسهیلات مشاغل فراگیر

View more posts from this author