سهم اشغال در بخش خدمات بوشهر 10 درصد بالاتر از میانگین کشوری

سهم اشغال در بخش خدمات بوشهر 10 درصد بالاتر از میانگین کشوری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: سهم اشتغال استان در بخش خدمات 10 درصد نسبت به کشور بالاتر است.

سهم اشغال در بخش خدمات بوشهر 10 درصد بالاتر از میانگین کشوری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: سهم اشتغال استان در بخش خدمات 10 درصد نسبت به کشور بالاتر است.
سهم اشغال در بخش خدمات بوشهر 10 درصد بالاتر از میانگین کشوری

اسکای نیوز

View more posts from this author