سهمیه؛ سقف شیشه‌ای بانوان بازرگان/ فعالیت 700 زن بازرگان در کشور

سهمیه؛ سقف شیشه‌ای بانوان بازرگان/ فعالیت 700 زن بازرگان در کشور
رئیس کانون زنان بازرگان ایران گفت: حدود 3 هزار کارت بازرگانی برای بانوان در سطح کشور صادرشده که حدود 700 نفر از آن‌ها فعال هستند.

سهمیه؛ سقف شیشه‌ای بانوان بازرگان/ فعالیت 700 زن بازرگان در کشور

رئیس کانون زنان بازرگان ایران گفت: حدود 3 هزار کارت بازرگانی برای بانوان در سطح کشور صادرشده که حدود 700 نفر از آن‌ها فعال هستند.
سهمیه؛ سقف شیشه‌ای بانوان بازرگان/ فعالیت 700 زن بازرگان در کشور

View more posts from this author