سهام‌دار شرکت هپکو خلع ید شد

سهام‌دار شرکت هپکو خلع ید شد
معاون اقتصادی استاندار مرکزی از خلع ید سهامدار شرکت هپکو خبر داد و گفت: قرار است امروز استاندار مرکزی و وزیر صنعت در تهران پیرامون وضعیت مدیریت جدید هپکو تصمیم‌گیری کنند.

سهام‌دار شرکت هپکو خلع ید شد

معاون اقتصادی استاندار مرکزی از خلع ید سهامدار شرکت هپکو خبر داد و گفت: قرار است امروز استاندار مرکزی و وزیر صنعت در تهران پیرامون وضعیت مدیریت جدید هپکو تصمیم‌گیری کنند.
سهام‌دار شرکت هپکو خلع ید شد

View more posts from this author