سن بازنشستگی به 45 سال رسیده است/ 9 میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم

سن بازنشستگی به 45 سال رسیده است/ 9 میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سن بازنشستگی در کشور به 45 سال رسیده و دوام صندوق‌ها کاهش یافته است.

سن بازنشستگی به 45 سال رسیده است/ 9 میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سن بازنشستگی در کشور به 45 سال رسیده و دوام صندوق‌ها کاهش یافته است.
سن بازنشستگی به 45 سال رسیده است/ 9 میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم

View more posts from this author