سند چشم‌انداز فرهنگ عمومی استان بوشهر تدوین می‌شود/ بوشهر پایتخت کتاب ایران است

سند چشم‌انداز فرهنگ عمومی استان بوشهر تدوین می‌شود/ بوشهر پایتخت کتاب ایران است
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: سند چشم‌انداز فرهنگ عمومی استان بر اساس نقشه آمایش و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها تدوین شود تا این نقشه برای فضای ملی به عنوان الگو قرار گیرد و بر اساس آن طراحی فرهنگ عمومی برای کشور انجام شود.

سند چشم‌انداز فرهنگ عمومی استان بوشهر تدوین می‌شود/ بوشهر پایتخت کتاب ایران است

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: سند چشم‌انداز فرهنگ عمومی استان بر اساس نقشه آمایش و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها تدوین شود تا این نقشه برای فضای ملی به عنوان الگو قرار گیرد و بر اساس آن طراحی فرهنگ عمومی برای کشور انجام شود.
سند چشم‌انداز فرهنگ عمومی استان بوشهر تدوین می‌شود/ بوشهر پایتخت کتاب ایران است

View more posts from this author