سلبریتی‌ها، خودنمایی رسانه‌ای و دیگر هیچ/ مشهورانی که ناآگاهانه قضاوت می‌کنند

سلبریتی‌ها، خودنمایی رسانه‌ای و دیگر هیچ/ مشهورانی که ناآگاهانه قضاوت می‌کنند
اظهارنظر سلبریتی‌های رسانه‌ای همچون تب زودگذر است برخی از این اظهارنظرها به نوعی رقابت با سایر چهره‌های مشهور در فضای مجازی است که می‌توان از آن به عنوان خودنمایی رسانه‌ای نام برد.

سلبریتی‌ها، خودنمایی رسانه‌ای و دیگر هیچ/ مشهورانی که ناآگاهانه قضاوت می‌کنند

اظهارنظر سلبریتی‌های رسانه‌ای همچون تب زودگذر است برخی از این اظهارنظرها به نوعی رقابت با سایر چهره‌های مشهور در فضای مجازی است که می‌توان از آن به عنوان خودنمایی رسانه‌ای نام برد.
سلبریتی‌ها، خودنمایی رسانه‌ای و دیگر هیچ/ مشهورانی که ناآگاهانه قضاوت می‌کنند

View more posts from this author