سلاح و سرنیزه داعشی‌ها هم آمریکایی بود/ فوعه و کفریا تلخ‌ترین خاطره جنگ با داعش

سلاح و سرنیزه داعشی‌ها هم آمریکایی بود/ فوعه و کفریا تلخ‌ترین خاطره جنگ با داعش
بسیجی مدافع حرم گفت: در جنگ با داعش اهل سنت سیستان و بلوچستان هم در کنار مدافعان حرم جنگید و به فیض شهادت نائل آمد.

سلاح و سرنیزه داعشی‌ها هم آمریکایی بود/ فوعه و کفریا تلخ‌ترین خاطره جنگ با داعش

بسیجی مدافع حرم گفت: در جنگ با داعش اهل سنت سیستان و بلوچستان هم در کنار مدافعان حرم جنگید و به فیض شهادت نائل آمد.
سلاح و سرنیزه داعشی‌ها هم آمریکایی بود/ فوعه و کفریا تلخ‌ترین خاطره جنگ با داعش

View more posts from this author