سفیران هدایت شجره مبارکه در حوزه هستند

سفیران هدایت شجره مبارکه در حوزه هستند
معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشورگفت: سفیران هدایت شجره مبارکه، تنومند، ریشه‌دار و رو به گسترش هستند و سنت خوبی بوده که در حوزه راه‌اندازی شده است.

سفیران هدایت شجره مبارکه در حوزه هستند

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشورگفت: سفیران هدایت شجره مبارکه، تنومند، ریشه‌دار و رو به گسترش هستند و سنت خوبی بوده که در حوزه راه‌اندازی شده است.
سفیران هدایت شجره مبارکه در حوزه هستند

View more posts from this author