سفر قریب‌الوقوع روحانی به اتریش/ روابط اقتصادی ایران و اروپا در وضعیت مشکلی است

سفر قریب‌الوقوع روحانی به اتریش/ روابط اقتصادی ایران و اروپا در وضعیت مشکلی است
سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و اروپا در وضعیت مشکلی قرار دارد، گفت: بسته‌ای برای کاهش فشارهای تحریمی ارائه کرده‌ایم تا همکاری‌ها با ایران تداوم داشته باشد.

سفر قریب‌الوقوع روحانی به اتریش/ روابط اقتصادی ایران و اروپا در وضعیت مشکلی است

سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و اروپا در وضعیت مشکلی قرار دارد، گفت: بسته‌ای برای کاهش فشارهای تحریمی ارائه کرده‌ایم تا همکاری‌ها با ایران تداوم داشته باشد.
سفر قریب‌الوقوع روحانی به اتریش/ روابط اقتصادی ایران و اروپا در وضعیت مشکلی است

View more posts from this author