سفر رئیس مجلس به کاشمر لغو شد

سفر رئیس مجلس به کاشمر لغو شد
مدیرعامل مؤسسه حسین بن موسی الکاظم طبس و زیارتگاه شهید مدرس از لغو سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به کاشمر خبر داد.

سفر رئیس مجلس به کاشمر لغو شد

مدیرعامل مؤسسه حسین بن موسی الکاظم طبس و زیارتگاه شهید مدرس از لغو سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به کاشمر خبر داد.
سفر رئیس مجلس به کاشمر لغو شد

View more posts from this author