سعادت دنیا و آخرت در گروی تبعیت از ولی فقیه است/ نباید در مقابل آمریکا کرنش کرد

سعادت دنیا و آخرت در گروی تبعیت از ولی فقیه است/ نباید در مقابل آمریکا کرنش کرد
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) گفت: سعادت دنیا و آخرت در گروی تبعیت از ولی فقیه است.

سعادت دنیا و آخرت در گروی تبعیت از ولی فقیه است/ نباید در مقابل آمریکا کرنش کرد

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) گفت: سعادت دنیا و آخرت در گروی تبعیت از ولی فقیه است.
سعادت دنیا و آخرت در گروی تبعیت از ولی فقیه است/ نباید در مقابل آمریکا کرنش کرد

View more posts from this author