سطح داوران ما نسبت به بسکتبال پیشرفت نکرده است/ داوران نتیجه بازی‌ها را جابه‌جا کردند

سطح داوران ما نسبت به بسکتبال پیشرفت نکرده است/ داوران نتیجه بازی‌ها را جابه‌جا کردند
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: تیم من چهار بازی از داوری ضرر کرده و داوران نتیجه بازی‌ها را جابه‌جا کردند و هیچ ابایی از گفتن آن ندارم چون فیلم، شواهد و مستندات آن موجود است.

سطح داوران ما نسبت به بسکتبال پیشرفت نکرده است/ داوران نتیجه بازی‌ها را جابه‌جا کردند

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: تیم من چهار بازی از داوری ضرر کرده و داوران نتیجه بازی‌ها را جابه‌جا کردند و هیچ ابایی از گفتن آن ندارم چون فیلم، شواهد و مستندات آن موجود است.
سطح داوران ما نسبت به بسکتبال پیشرفت نکرده است/ داوران نتیجه بازی‌ها را جابه‌جا کردند

View more posts from this author