سریال برخورد قطارها به ایستگاه اندیمشک رسید/ قطار باری یک زن را کشت

سریال برخورد قطارها به ایستگاه اندیمشک رسید/ قطار باری یک زن را کشت
بر اثر برخورد یک قطار باری با یک زن، این شهروند اندیمشکی بر اثر شدت جراحات جان باخت.

سریال برخورد قطارها به ایستگاه اندیمشک رسید/ قطار باری یک زن را کشت

بر اثر برخورد یک قطار باری با یک زن، این شهروند اندیمشکی بر اثر شدت جراحات جان باخت.
سریال برخورد قطارها به ایستگاه اندیمشک رسید/ قطار باری یک زن را کشت

View more posts from this author