سرویس‌های اطلاعاتی غرب عامل اصلی مباحث بیوتروریستی هستند

سرویس‌های اطلاعاتی غرب عامل اصلی مباحث بیوتروریستی هستند
رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه همه کشورهای در حال توسعه در معرض هجمه حملات بیوتروریسم قرار می‌گیرند، گفت: سرویس‌های اطلاعاتی غرب عامل اصلی مباحث بیوتروریستی هستند.

سرویس‌های اطلاعاتی غرب عامل اصلی مباحث بیوتروریستی هستند

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه همه کشورهای در حال توسعه در معرض هجمه حملات بیوتروریسم قرار می‌گیرند، گفت: سرویس‌های اطلاعاتی غرب عامل اصلی مباحث بیوتروریستی هستند.
سرویس‌های اطلاعاتی غرب عامل اصلی مباحث بیوتروریستی هستند

View more posts from this author