سرمربی سیاه جامگان به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید

سرمربی سیاه جامگان به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید
رضا عنایتی سرمربی تیم سیاه جامگان مشهد در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان در هفته هجدهم لیگ برتر حضور نیافت.

سرمربی سیاه جامگان به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید

رضا عنایتی سرمربی تیم سیاه جامگان مشهد در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان در هفته هجدهم لیگ برتر حضور نیافت.
سرمربی سیاه جامگان به نشست خبری پیش از بازی با فولاد نرسید

View more posts from this author