سرمایه وهابیت دروغ و تهمت است / دولتمردان از زندگی پرزرق و برق دوری کنند

سرمایه وهابیت دروغ و تهمت است / دولتمردان از زندگی پرزرق و برق دوری کنند
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه امیرالمونین علی(ع) مانند ساده‌ترین افراد جامعه زندگی می‌کردند، گفت: دولتمردان باید زندگی ساده داشته باشند و زندگی‌ آنها باید بی‌زرق و برق مانند توده‌های جمعیت باشد.

سرمایه وهابیت دروغ و تهمت است / دولتمردان از زندگی پرزرق و برق دوری کنند

یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه امیرالمونین علی(ع) مانند ساده‌ترین افراد جامعه زندگی می‌کردند، گفت: دولتمردان باید زندگی ساده داشته باشند و زندگی‌ آنها باید بی‌زرق و برق مانند توده‌های جمعیت باشد.
سرمایه وهابیت دروغ و تهمت است / دولتمردان از زندگی پرزرق و برق دوری کنند

سپهر نیوز

View more posts from this author