سرمایه‌گذاری 18 کشور در قزوین/ حجم صادرات 34 درصد رشد کرد

سرمایه‌گذاری 18 کشور در قزوین/ حجم صادرات 34 درصد رشد کرد
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه 23 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به اتمام رسیده و از آنان بازدید شده است، گفت: 18 کشور هم در این استان سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری 18 کشور در قزوین/ حجم صادرات 34 درصد رشد کرد

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه 23 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به اتمام رسیده و از آنان بازدید شده است، گفت: 18 کشور هم در این استان سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند.
سرمایه‌گذاری 18 کشور در قزوین/ حجم صادرات 34 درصد رشد کرد

View more posts from this author