سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد با توهم و رؤیا محقق نمی‌شود

سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد با توهم و رؤیا محقق نمی‌شود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر لزوم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: نباید برای این کار سنگ بزرگ برداریم و نباید با توهم و رؤیا به دنبال سرمایه‌گذاری باشیم.

سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد با توهم و رؤیا محقق نمی‌شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر لزوم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: نباید برای این کار سنگ بزرگ برداریم و نباید با توهم و رؤیا به دنبال سرمایه‌گذاری باشیم.
سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد با توهم و رؤیا محقق نمی‌شود

View more posts from this author