سرمایه‌داران صهیونیست به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند/ بستر بیشتر جرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی است

سرمایه‌داران صهیونیست به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند/ بستر بیشتر جرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی است
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: سرمایه‌داران صهیونیست به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و دین اسلام هستند و در این راستا هزینه زیادی کردند تا به جامعه اسلامی ضربه بزنند.

سرمایه‌داران صهیونیست به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند/ بستر بیشتر جرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی است

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: سرمایه‌داران صهیونیست به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و دین اسلام هستند و در این راستا هزینه زیادی کردند تا به جامعه اسلامی ضربه بزنند.
سرمایه‌داران صهیونیست به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند/ بستر بیشتر جرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی است

View more posts from this author