سرقت مسلحانه از بانک تجارت خوی/ پلیس به دنبال سارقان

سرقت مسلحانه از بانک تجارت خوی/ پلیس به دنبال سارقان
فرماندار خوی گفت: حوالی ظهر امروز سه سارق با استفاده از سلاح گرم از بانک تجارت شعبه کشاورز خوی 200 میلیون ریال سرقت کردند.

سرقت مسلحانه از بانک تجارت خوی/ پلیس به دنبال سارقان

فرماندار خوی گفت: حوالی ظهر امروز سه سارق با استفاده از سلاح گرم از بانک تجارت شعبه کشاورز خوی 200 میلیون ریال سرقت کردند.
سرقت مسلحانه از بانک تجارت خوی/ پلیس به دنبال سارقان

View more posts from this author