سرعت وزش باد در زابل به 90 کیلومتر بر ساعت رسید/ میزان غلظت ذرات معلق در هوا 9 برابرحدمجاز

سرعت وزش باد در زابل به 90 کیلومتر بر ساعت رسید/ میزان غلظت ذرات معلق در هوا 9 برابرحدمجاز
سرعت وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در زابل به 90 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را کاهش داد.

سرعت وزش باد در زابل به 90 کیلومتر بر ساعت رسید/ میزان غلظت ذرات معلق در هوا 9 برابرحدمجاز

سرعت وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در زابل به 90 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را کاهش داد.
سرعت وزش باد در زابل به 90 کیلومتر بر ساعت رسید/ میزان غلظت ذرات معلق در هوا 9 برابرحدمجاز

View more posts from this author