سرعت غیرمجاز و مرگ جوان در سانحه رانندگی محور ناهارخوران

سرعت غیرمجاز و مرگ جوان در سانحه رانندگی محور ناهارخوران
جوان گرگانی شامگاه گذشته به دلیل سرعت غیرمجاز سواری پژو و انحراف از مسیر و برخورد به دیواره ساختمان‌های موجود در محور جان خود را از دست داد و در این سانحه یک نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

سرعت غیرمجاز و مرگ جوان در سانحه رانندگی محور ناهارخوران

جوان گرگانی شامگاه گذشته به دلیل سرعت غیرمجاز سواری پژو و انحراف از مسیر و برخورد به دیواره ساختمان‌های موجود در محور جان خود را از دست داد و در این سانحه یک نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
سرعت غیرمجاز و مرگ جوان در سانحه رانندگی محور ناهارخوران

View more posts from this author