سرعت رشد آسیب‌های اجتماعی بالاست

سرعت رشد آسیب‌های اجتماعی بالاست
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: سرعت رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه بالاست به طوری که می توان گفت بیش از سرعت مدیریت ما است.

سرعت رشد آسیب‌های اجتماعی بالاست

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: سرعت رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه بالاست به طوری که می توان گفت بیش از سرعت مدیریت ما است.
سرعت رشد آسیب‌های اجتماعی بالاست

گروه تلگرام

View more posts from this author