سرعت در اجرای آزادراه مراغه ـ هشترود با اعتبار بیشتر

سرعت در اجرای آزادراه مراغه ـ هشترود با اعتبار بیشتر
فرماندار مراغه گفت: اعتباری که برای اجرای طرح آزادراه مراغه – هشترود برای امسال تخصیص یافته نسبت به طول و حجم طرح بسیار ناچیز است.

سرعت در اجرای آزادراه مراغه ـ هشترود با اعتبار بیشتر

فرماندار مراغه گفت: اعتباری که برای اجرای طرح آزادراه مراغه – هشترود برای امسال تخصیص یافته نسبت به طول و حجم طرح بسیار ناچیز است.
سرعت در اجرای آزادراه مراغه ـ هشترود با اعتبار بیشتر

View more posts from this author